Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Zachovať a udržateľne využívať oceány, moria a zdroje mora na udržateľný rozvoj.

Do roku 2025 zabrániť a významne znížiť morské znečisťovanie všetkého druhu, najmä zo suchozemských činností, vrátane zvyškov a nečistôt v moriach a znečisťovania živín.

Do roku 2020 udržateľne manažovať a chrániť morské a pobrežné ekosystémy, aby sa zabránili významným negatívnym dopadom, a to aj prostredníctvom posilňovania ich odolnosti, a prijať kroky na ich obnovu pre dosiahnutie zdravých a produktívnych oceánov.

Minimalizovať a riešiť dopady okysľovania oceánov, a to aj prostredníctvom rozšírenej vedeckej spolupráce na všetkých úrovniach.

Do roku 2020 efektívne regulovať zber a ukončiť nadmerný výlov rýb, nelegálne, nevykazované a neregulované rybárstvo a deštruktívne rybárske praktiky a implementovať vedecky založené plány manažovania s cieľom obnovenia rybích populácií a to v čo najkratšom možnom čase, prinajmenšom na úroveň, ktorá dokáže vyprodukovať maximálny udržateľný úlovok tak, ako je dané jeho biologickou charakteristikou.

Do roku 2020 zaistiť zachovanie aspoň 10 % pobrežných a morských oblastí, v súlade s národným a medzinárodným právom a na základe najlepších dostupných vedeckých informácií.

Do roku 2020 zakázať určité druhy dotácií rybolovu, ktoré prispievajú k nadbytočnej kapacity a nadmernému výlovu, odstrániť dotácie, ktoré prispievajú k nelegálnemu, nevykazovanému a neregulovanému rybolovu a zdržať sa zavádzania takých nových dotácií, pričom sa berie do úvahy, že primerané a účinné osobitné a rozdielne zaobchádzanie s rozvojovými a najmenej rozvinutými krajinami by malo byť nedeliteľnou súčasťou rokovaní Svetovej obchodnej organizácie o dotáciách rybolovu.

Do roku 2030 zvýšiť ekonomický prospech pre malé rozvojové ostrovné štáty a najmenej rozvinuté krajiny z udržateľného využívania morských zdrojov, a to aj prostredníctvom udržateľného manažovania rybolovu, akvakultúry a cestovného ruchu.

Zvýšiť vedecké znalosti, vyvíjať výskumné kapacity a presúvať morské technológie, s ohľadom na Kritériá a usmernenia Medzivládnej oceánografickej komisie týkajúce sa transferu morských technológií s cieľom zlepšenia zdravia oceánov a zvýšenia príspevku morskej biodiverzity k rozvoju rozvojových krajín, najmä malých rozvojových ostrovných štátov a najmenej rozvinutých krajín.

Zabezpečiť prístup drobných remeselných rybárov k morským zdrojom a trhom.

Zlepšiť ochranu a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov aplikovaním medzinárodného práva tak ako je uvedené v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve, ktorý poskytuje právny rámec pre zachovanie a udržateľné využívanie oceánov a ich zdrojov, tak ako je uvedené aj v bode 158 dokumentu "Budúcnosť, ktorú chceme".