Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami.

Do roku 2030 progresívne dosiahnuť a udržať rast príjmu spodných 40 % populácie v miere vyššej než je národný priemer.

Do roku 2030 posilniť postavenie a presadzovať sociálnu, politickú a ekonomickú inklúziu všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, postihnutie, rasu, pôvod, etnicitu, náboženstvo, alebo ekonomické či iné postavenie.

Zaistiť rovnaké príležitosti a znížiť nerovnosť vo výsledkoch, a to aj prostredníctvom odstránenia diskriminačných zákonov, politík a praktík, a presadzovania vhodnej legislatívy, politík a opatrení v tomto ohľade.

Prijať politiky, najmä fiškálne, mzdové a politiky sociálnej ochrany, a progresívne dosiahnuť lepšiu rovnosť.

Zlepšiť reguláciu a monitorovanie globálnych finančných trhov a inštitúcií a posilniť implementáciu takých predpisov.

Zabezpečiť lepšie zastúpenie a hlas pre rozvojové krajiny pri rozhodovaní v globálnych medzinárodných ekonomických a finančných inštitúciách s cieľom vytvorenia efektívnejších, dôveryhodnejších, zodpovednejších a legitímnejších inštitúcií.

Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných politík.

Implementovať zásadu osobitného a diferencovaného zaobchádzania s rozvojovými krajinami, predovšetkým najmenej rozvinutými krajinami, v súlade s dohodami Svetovej obchodnej organizácie.

Podporovať oficiálnu rozvojovú pomoc a finančné toky, a to aj prostredníctvom priamych zahraničných investícií, štátom s najväčšou potrebou, predovšetkým najmenej rozvinutým krajinám, africkým krajinám, malým rozvojovým ostrovným štátom a vnútrozemským rozvojovým krajinám v súlade s ich národnými plánmi a programami.

Do roku 2030 znížiť na menej než 3 % transakčné náklady na zasielanie peňazí, ktoré migranti posielajú do krajiny pôvodu a eliminovať koridory zasielania peňazí, ktoré majú náklady vyššie než 5 %.

Novinky

13. novembra 2020

Ceny SDGs 2020 – víťaz v kategórii Verejný sektor

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac