Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Chrániť, obnovovať a podporovať udržateľné využívanie pozemných ekosystémov, udržateľne manažovať lesné hospodárstvo, bojovať proti dezertifikácii a zastaviť spätnú degradáciu krajiny a stratu biodiverzity.

Do roku 2020 zaistiť zachovanie, obnovu a udržateľné využívanie pozemských a vnútrozemských sladkovodných ekosystémov a ich služieb, najmä lesov, mokradí, hôr a suchých oblastí, v súlade s povinnosťami podľa medzinárodných dohôd.

Do roku 2020 presadzovať implementáciu udržateľného obhospodarovania všetkých typov lesov, zastaviť odlesňovanie, obnoviť zničené lesy a podstatne zvýšiť zalesňovanie a opätovné zalesňovanie na celosvetovej úrovni.

Do roku 2030 bojovať s rozširovaním púští, obnoviť zničenú krajinu a pôdu, vrátane krajiny zasiahnutej rozširovaním púští, suchom a záplavami, a snažiť sa dosiahnuť svet, ktorý bude neutrálny čo do degradácie krajiny.

Do roku 2030 zaistiť zachovanie horských ekosystémov, vrátane ich biodiverzity, s cieľom zlepšenia ich schopnosti poskytovať prospech, ktorý je zásadný pre udržateľný rozvoj.

Okamžite a vo významnej miere konať s cieľom zníženia zhoršovania prirodzených biotopov, zastavenia straty biodiverzity a do roku 2020 ochrániť a zabrániť vyhynutiu ohrozených druhov.

Presadzovať spravodlivé delenie prospechov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov a presadzovať primeraný prístup k takým zdrojom, ako je medzinárodne dohodnuté.

Urgentne konať s cieľom ukončenia pytliactva a nelegálneho obchodovania s chránenými druhmi flóry a fauny a riešiť dopyt aj dodávku nelegálnych voľne žijúcich druhov.

Do roku 2020 zaviesť opatrenia, ktoré zabránia zavádzaniu a významne znížia dopad invazívnych cudzích druhov na ekosystémy krajiny a vody a ktoré budú kontrolovať alebo vykorenia prioritné druhy.

Do roku 2020 zapracovať hodnoty ekosystémov a biodiverzity do národného a miestneho plánovania, rozvojových procesov, stratégií znižovania chudoby a účtov.

Mobilizovať a významne zvýšiť finančné prostriedky zo všetkých zdrojov pre ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity a ekosystémov.

Mobilizovať podstatné prostriedky zo všetkých zdrojov a na všetkých úrovniach pre financovanie udržateľného obhospodarovania lesov a poskytovať primerané stimuly pre rozvojové krajiny pre rozvoj takého obhospodarovania, a to vrátane ochrany a opätovného zalesňovania.

Zvýšiť globálnu podporu snahy boja proti pytliactvu a nelegálnemu obchodovaniu s chránenými druhmi, a to aj prostredníctvom zvyšovania schopnosti miestnych komunít využiť príležitosť na udržateľné živobytie.

Novinky

15. marca 2020

Kaufland cez kampaň Moja malá záhradka učí deti pestovať rastliny

Najnovšia vernostná akcia Kauflandu s názvom Moja malá záhradka približuje deťom svet pestovania. Umožňuje im vytvoriť si vlastný záhon rastliniek a podporuje tak ich povedomie o spôsoboch a dôležitosti pestovania. Kaufland chce v rámci akcie podnietiť záujem detí o domáce pestovanie a o prírodu. Oboznamuje s prínosmi…

čítaj viac
01. mája 2019

Klíma spája školy aj vďaka dm

Vysychajúce školské záhrady, asfalt namiesto zelene na školskom dvore, prívalové dažde zatápajúce celé ihrisko… Aj toto je čoraz bežnejšia realita našich škôl. Práve preto sa CEEV Živica s podporou spoločnosti dm drogerie markt rozhodla v projekte Klíma nás spája podporiť školy pri budovaní konkrétnych klimatických prvkov…

čítaj viac
10. januára 2019

Rozmanitejšie záhrady na základných a stredných školách vďaka Veolii a Nadácii Ekopolis

Veolia a Nadácia Ekopolis otvorila v minulom roku nový vzdelávací projekt Biodiverzita do škôl pre vybraných 14 základných a stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom projektu, ktorý bude prebiehať počas dvoch školských rokov, je zvýšiť povedomie o význame prírodnej rozmanitosti,…

čítaj viac