Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách.

Do roku 2030 odstrániť extrémnu chudobu všetkých ľudí a všade, ktorá sa v súčasnosti definuje ako chudoba ľudí, ktorí žijú z menej než 1,25 dolára na deň.

Do roku 2030 znížiť aspoň o polovicu podiel mužov, žien a detí všetkých vekových kategórií, ktorí žijú v chudobe vo všetkých jej rozmeroch podľa národných definícií.

Implementovať národne primerané systémy a opatrenia sociálnej ochrany pre všetkých, vrátane minimálnej mzdy, a do roku 2030 dosiahnuť podstatné pokrytie chudobných a zraniteľných.

Do roku 2030 zabezpečiť, aby mali všetci muži a ženy, najmä tí chudobní a zraniteľní, rovnaké práva na ekonomické zdroje, ako aj prístup k základným službám, vlastníctvu a kontrole nad pôdou a iným formám vlastníctva, dedeniu, prírodným zdrojom, primeraným novým technológiám a finančným službám, vrátane mikrofinancovania.

Do roku 2030 vybudovať odolnosť chudobných a tých, ktorí sa nachádzajú v zraniteľných situáciách, a znížiť ich zraniteľnosť a vystavenie extrémnym udalostiam súvisiacich s klímou a ďalším ekonomickým, sociálnym a environmentálnym šokom a katastrofám.

Zabezpečiť významnú mobilizáciu prostriedkov z rôznych zdrojov, a to aj prostredníctvom rozšírenej rozvojovej spolupráce, aby sme zabezpečili primerané a predvídateľné prostriedky pre rozvojové krajiny, najmä pre najmenej rozvinuté krajiny, pre implementáciu programov a politík pre ukončenie chudoby vo všetkých jej rozmeroch.

Vytvoriť vhodné rámce politiky na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni, založené na rozvojových stratégiách, ktoré sú zamerané na chudobných a sú citlivé pre rodové odlišnosti, pre podporu urýchleného investovania do krokov, ktoré majú odstrániť chudobu.

Novinky

13. novembra 2020

Ceny SDGs 2020 – víťaz v kategórii Mimovládna organizácia

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac