Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné.

Do roku 2030 zabezpečiť pre všetkých prístup k primeranému, bezpečnému a cenovo dostupnému bývaniu a základným službám a vylepšiť zanedbané chudobné sídliska.

Do roku 2030 poskytnúť prístup k bezpečným, cenovo dostupným, prístupným a udržateľným dopravným systémom pre všetkých, zlepšiť bezpečnosť na cestách, obzvlášť rozširovaním verejnej dopravy, s osobitnou pozornosťou venovanou potrebám ľudí v zraniteľných situáciách, žien, detí, osôb s postihnutím a starších osôb.

Do roku 2030 zvýšiť inkluzívnu a udržateľnú urbanizáciu a kapacitu pre participatívne, integrované a udržateľné plánovanie a manažovanie ľudských sídel vo všetkých krajinách.

Posilniť snahy chrániť a ochraňovať kultúrne a prírodné dedičstvo sveta.

Do roku 2030 podstatne znížiť počet úmrtí a počet zasiahnutých ľudí a podstatne znížiť priame ekonomické straty vzhľadom na globálny hrubý domáci produkt, spôsobené katastrofami, vrátane katastrof súvisiacich s vodným živlom, so zameraním na ochranu chudobných a ľudí v zraniteľných situáciách.

Do roku 2030 znížiť negatívny environmentálny dopad miest v prepočte na jedného obyvateľa, a to aj prostredníctvom osobitnej pozornosti venovanej kvalite vzduchu a odpadovému hospodárstvu komunálneho a iného odpadu.

Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny prístup k bezpečným, inkluzívnym a dostupným zeleným a verejným priestorom, predovšetkým pre ženy a deti, staršie osoby a osoby s postihnutím.

Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne prepojenia medzi mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami posilňovaním plánovania národného a regionálneho rozvoja.

Do roku 2020 podstatne zvýšiť počet miest a ľudských sídiel, ktoré prijali a implementovali integrované politiky a plány smerom k inklúzii, efektívnemu využívaniu zdrojov, zmierňovaniu a adaptácii na zmeny klímy, odolnosti voči prírodným katastrofám, a vypracovať a implementovať, v súlade s Rámcom pre znižovanie rizika katastrof zo Sendai 2015–2030, systematické manažovanie rizika katastrof na všetkých úrovniach.

Podporovať najmenej rozvinuté krajiny, a to aj prostredníctvom finančnej a technickej pomoci, pri budovaní udržateľných a odolných budov s použitím miestnych materiálov.

Novinky

01. mája 2019

Klíma spája školy aj vďaka dm

Vysychajúce školské záhrady, asfalt namiesto zelene na školskom dvore, prívalové dažde zatápajúce celé ihrisko… Aj toto je čoraz bežnejšia realita našich škôl. Práve preto sa CEEV Živica s podporou spoločnosti dm drogerie markt rozhodla v projekte Klíma nás spája podporiť školy pri budovaní konkrétnych klimatických prvkov…

čítaj viac
10. januára 2019

Rozmanitejšie záhrady na základných a stredných školách vďaka Veolii a Nadácii Ekopolis

Veolia a Nadácia Ekopolis otvorila v minulom roku nový vzdelávací projekt Biodiverzita do škôl pre vybraných 14 základných a stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom projektu, ktorý bude prebiehať počas dvoch školských rokov, je zvýšiť povedomie o význame prírodnej rozmanitosti,…

čítaj viac