Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat.

Ukončiť všetky formy diskriminácie voči ženám a dievčatám a to všade.

Odstrániť všetky formy násilia na všetkých ženách a dievčatách vo verejnej a súkromnej sfére, vrátane nelegálneho obchodovania a sexuálneho a iného zneužívania.

Odstrániť všetky škodlivé praktiky, ako sú detské, skoré a nútené manželstvá a mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

Uznávať a ceniť si neplatenú starostlivosť a domácu prácu prostredníctvom poskytovania verejných služieb, infraštruktúry a politík sociálnej ochrany a presadzovania spoločnej zodpovednosti v rámci domácnosti a rodiny tak ako je vhodné v príslušnej krajine.

Zabezpečiť, aby ženy mali plnú účinnú účasť a rovnaké príležitosti vodcovstva na všetkých úrovniach rozhodovania v politickom, ekonomickom a verejnom živote.

Zabezpečiť univerzálny prístup k zdravotnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a reprodukčným právam tak ako sa dohodlo v súlade s Akčným programom medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji a Akčnou platformou z Pekingu a záverečnými dokumentmi konferencií o ich zhodnotení.

Prijať reformy s cieľom poskytnúť ženám rovnaké práva na ekonomické zdroje, ako aj prístup k vlastníctvu a kontrole nad pôdou a k iným formám vlastníctva, finančným službám, dedeniu a prírodným zdrojom, v súlade s národnou legislatívou.

Zlepšiť využívanie podporných technológií, najmä informačných a komunikačných technológií, s cieľom presadzovania posilnenia postavenia žien.

Prijať a posilniť náležité politiky a vykonateľnú legislatívu pre presadzovanie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia všetkých žien a dievčat na všetkých úrovniach.

Novinky

28. októbra 2019

Čo môže firma spraviť pre rodinu?

Platová nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku stagnuje na 18 – 19 % už posledných 5 rokov. Dôvodom je zaužívaný pohľad na postavenie ženy, vyššie očakávania kladené na mužov, ako aj stereotypy v nazeraní na materskú verzus rodičovskú dovolenku. Výsledkom je,…

čítaj viac