Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Posilniť prostriedky implementácie a revitalizácie globálneho partnerstva pre udržateľný rozvoj.

Financie

Posilniť mobilizáciu domácich zdrojov, a to aj prostredníctvom medzinárodnej podpory rozvojovým krajinám, s cieľom zlepšiť domácu schopnosť výberu daní a iných príjmov.

Financie

Rozvinuté krajiny budú v plnej miere implementovať svoje záväzky k oficiálnej rozvojovej pomoci, vrátane záväzku mnohých rozvinutých krajín dosiahnuť cieľ 0,7 % hrubého národného dôchodku pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA/HND) pre rozvojové krajiny a 0,15 % do 0,2 % ODA/HND pre najmenej rozvinuté krajiny; poskytovateľom ODA sa odporúča, aby zvážili stanovenie cieľa poskytnúť aspoň 0,2 % ODA/HND najmenej rozvinutým krajinám.

Financie

Mobilizovať dodatočné finančné prostriedky pre rozvojové krajiny a to z viacpočetných zdrojov.

Financie

Pomáhať rozvojovým krajinám pri dosahovaní dlhodobej udržateľnosti dlhov prostredníctvom koordinovaných politík zameraných na posilňovanie financovania dlhov, oddlžovania resp. reštrukturalizácie dlhov, a riešiť zahraničný dlh vysoko zadlžených chudobných krajín s cieľom znížiť ich dlhovú tieseň.

Financie

Prijať a implementovať režimy podpory investícií pre najmenej rozvinuté krajiny.

Technológie

Rozšíriť regionálnu a medzinárodnú spoluprácu v rozmere sever-juh, juh-juh ako aj trojstrannú spoluprácu na prístup k vede, technológiám a inováciám a rozšíriť delenie sa o poznatky za vzájomne dohodnutých podmienok, a to aj prostredníctvom lepšej koordinácie medzi existujúcimi mechanizmami, najmä na úrovni Spojených národov, ako aj prostredníctvom mechanizmu uľahčujúceho globálne technológie.

Technológie

Presadzovať rozvoj, transfer, šírenie a rozptyl environmentálne náležitých technológií do rozvojových krajín za prijateľných podmienok, a to aj za zvýhodnených podmienok a najvyšších výhod, tak ako sa vzájomne dohodlo.

Technológie

V plnej miere sprevádzkovať technologickú banku a mechanizmus budovania kapacít pre vedu, technológie a inovácie pre najmenej rozvinuté krajiny do roku 2017 a zvýšiť využívanie podporných technológií, najmä informačných a komunikačných technológií.

Budovanie kapacít

Rozšíriť medzinárodnú podporu implementácie účinného a cieleného budovania kapacít v rozvojových krajinách s cieľom podporiť národné plány na implementáciu všetkých cieľov udržateľného rozvoja, vrátane spolupráce sever-juh, juh-juh a trojstrannej spolupráce.

Obchod

Presadzovať univerzálny, otvorený, nediskriminačný a spravodlivý systém obchodovania založený na pravidlách podľa Svetovej obchodnej organizácie, a to aj prostredníctvom uzatvorenia rokovaní na základe jej Rozvojovej agendy z Dohy.

Obchod

Významne zvýšiť vývoz rozvojových krajín, predovšetkým s ohľadom na zdvojnásobenie podielu najmenej rozvinutých krajín na globálnom vývoze do roku 2020.

Obchod

Uskutočniť včasnú implementáciu duty-free (bez cla) a quota-free (bez kvót) prístupu na trh na trvalom základe pre všetky najmenej rozvinuté krajiny v súlade s rozhodnutiami Svetovej obchodnej organizácie, a to aj prostredníctvom zabezpečenia, aby preferenčné pravidlá pôvodu, ktoré platia na dovoz z najmenej rozvinutých krajín, boli transparentné a jednoduché, a prispievali k uľahčeniu prístupu na trh.

Systémové otázky

Zvýšiť globálnu makroekonomickú stabilitu, a to aj prostredníctvom koordinácie a koherencie politík.

Systémové otázky

Zvýšiť koherenciu politík pre udržateľný rozvoj.

Systémové otázky

Rešpektovať priestor každej krajiny pre politiku a líderstvo pre vytvorenie a implementáciu politík pre odstránenie chudoby a pre udržateľný rozvoj.

Systémové otázky

Rozšíriť Globálne partnerstvo pre udržateľný rozvoj, doplnené partnerstvami viacerých zainteresovaných strán, ktoré mobilizujú a zdieľajú vedomosti, expertízu, technológie a finančné zdroje, s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) vo všetkých krajinách, najmä v rozvojových krajinách.

Systémové otázky

Povzbudzovať a presadzovať efektívne verejné, verejno-súkromné a občianske partnerstvá, stavajúce na skúsenostiach a poskytujúce zdroje pre stratégie partnerstiev.

Systémové otázky

Do roku 2020 zvýšiť podporu budovania kapacít pre rozvojové krajiny, vrátane najmenej rozvinutých krajín a malých rozvojových ostrovných štátov, s cieľom významne zvýšiť dostupnosť vysoko kvalitných, včasných a spoľahlivých údajov členených podľa príjmu, pohlavia, veku, rasy, etnicity, migračného postavenia, invalidity , geografického miesta a iných charakteristík relevantných v národnom kontexte.

Údaje, monitorovanie a zodpovednosť

Do roku 2030 stavať na existujúcich iniciatívach s cieľom vytvoriť meranie pokroku v udržateľnom rozvoji, ktoré by dopĺňalo hrubý domáci produkt, a podporiť budovanie kapacít v oblasti štatistiky v rozvojových krajinách.