Združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum podporuje Ciele udržateľného rozvoja

Podniknúť bezodkladné opatrenia na boj proti zmenám klímy a ich dôsledkom.

Posilniť odolnosť a adaptačnú schopnosť na riziká spojené so zmenami klímy a prírodnými katastrofami vo všetkých krajinách.

Integrovať opatrenia týkajúce sa zmien klímy do národných politík, stratégií a plánovania.

Zlepšiť vzdelávanie, zvýšiť verejnú informovanosť a ľudskú a inštitucionálnu kapacitu pre zmierňovanie zmien klímy, adaptáciu na zmeny klímy, znižovanie ich dopadov a včasné varovanie.

Implementovať záväzok, ktorý prijali rozvinuté krajiny ako strany Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmenách klímy dosiahnuť mobilizáciu spoločných 100 miliárd dolárov ročne do roku 2020 zo všetkých zdrojov pre riešenie potrieb rozvojových krajín v kontexte zmysluplných opatrení zmierňovania a transparentnosti implementácie a plného sprevádzkovania Zeleného klimatického fondu prostredníctvom jeho aktivovania čo najskôr.

Presadzovať mechanizmy pre zvyšovanie kapacity pre efektívne plánovanie a manažovanie súvisiace so zmenami klímy v najmenej rozvinutých krajinách a malých rozvojových ostrovných štátoch, vrátane zamerania sa na ženy, mladých a miestne a marginalizované komunity.

Novinky

13. novembra 2020

CENY SDGS 2020 – VÍŤAZ V KATEGÓRII Firma

V roku 2015 sa svetoví lídri dohodli na 17 cieľoch, ktoré do roku 2030 zmenia svet na lepšie miesto pre život. Tieto ciele majú silu skončiť s chudobou, bojovať proti nerovnostiam a zastaviť klimatickú zmenu. Každý z nás sa môže,…

čítaj viac
10. júna 2020

Lidl umožní zákazníkom v Ružinove recyklovať PET fľaše a plechovky

Ročne sa na Slovensku uvedie do predaja približne miliarda PET fliaš a 345 miliónov plechoviek od nápojov, miera recyklácie PET fliaš pritom dosahuje asi 62%. Znečistenie plastami je podľa Slovákov najväčšou hrozbou pre životné prostredie a až tri štvrtiny ľudí je toho názoru, že kontrolovať…

čítaj viac